Porty i usługi portowe to jeden z głównych filarów działalności Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA to jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw działających na Pomorzu Zachodnim. W ubiegłym roku Spółka obchodziła swoje 70. urodziny.

Obecnie zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w Szczecinie i Świnoujściu.
To ważny i wiarygodny partner gospodarczy w regionie.

Obecnie Zarząd Portu, prowadząc szeroki zakres inwestycji, odważnie sięga po fundusze unijne, co daje mu pozycję lidera w regionie. Wartość inwestycji na terenie zespołu portów Szczecin-Świnoujście od 2004 roku osiąga wartość blisko 500 mln EUR.
W ramach tej puli zmodernizowano w portach infrastrukturę drogową i kolejową, przy elewatorze „Ewa” w szczecińskim porcie zmodernizowano nabrzeże Zbożowe i wybudowano nowe nabrzeże niemieckie, w Świnoujściu powstało kolejne stanowisko promowe (nr 1), w porcie zewnętrznym w Świnoujściu wybudowano nabrzeże do rozładunku LNG.
W trakcie realizacji jest modernizacja nabrzeży i pogłębianie do 12,5 m akwenów w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego w Szczecinie. Inwestycje obejmują także infrastrukturę portową w obu portach.

W Świnoujściu w kierunku intermodalnym rozbudowywany jest terminal promowy, jak również budowane są nowe parkingi dla ciężarówek.
To tutaj ma powstać głębokowodny terminal kontenerowy, jak również rozbudowywany będzie terminal LNG.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla  gospodarki narodowej.  Jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Powstał na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.
Do zadań Spółki należy zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, a także budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej, jak również pozyskanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów.

Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku została przygotowana w oparciu o diagnozę uwarunkowań rynkowych i prawnych. Jej zapisy są spójne z zamierzeniami prezentowanymi w najważniejszych dokumentach strategicznych. Definiując w Strategii wizję Spółki określono, co ma być stworzone i osiągnięte w dłuższym czasie. Z kolei wartości wyróżniające oba porty zdefiniowano w misji.

Zatem nasza wizja to: Szczecin i Świnoujście wiodącymi portami na południowym Bałtyku.

Z kolei nasza misja to: Tworzenie dogodnych warunków rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu jako najbardziej uniwersalnego kompleksu portowego na południowym Bałtyku.

Dwa główne cele strategiczne rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu:

 1. Zapewnienie szerokiej odpowiadającej potrzebom rynkowym, oferty usługowej zarówno w ramach dynamicznie zmieniającej się funkcji transportowej, jak i innych portowych funkcji gospodarczych, w szczególności dystrybucyjno-logistycznej i przemysłowej.
 2. Lepsza integracja zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu.

Kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu mają m.in.:

 • pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m na całej długości,
 • pogłębienie toru podejściowego w Świnoujściu od strony Morza Bałtyckiego do głębokości 14,5 m w pierwszym etapie, docelowo do głębokości 16,7 m,
 • budowa portu zewnętrznego w Świnoujściu z nabrzeżami o głębokości technicznej 17 m,
 • inwestycje drogowe – lokalne m.in. przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza w Szczecinie, przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Świnoujściu – krajowe i międzynarodowe ukończenie budowy i modernizacji drogi DK/S3,
 • modernizacja linii kolejowych E59 i C-E59, modernizacja i rozbudowa infrastruktury dojazdowej do portu w ciągu linii kolejowej 401 Szczecin Dąbie-Świnoujście Port,
 • modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego wraz z likwidacją barier utrudniających rozwój żeglugi śródlądowej,
 • realizacja projektu połączenia Odry z Dunajem,
 • rewitalizacja terenów obu portów wykorzystywanych na cele gospodarcze, jak również działania prorozwojowe podejmowane na pozostałych terenach portowych.

 

Port Morski Police – port rzeczny i morski  usytuowany na lewym brzegu Kanału Polickiego (rzeka Odra) pomiędzy 45 a 50 kilometrem toru wodnego Świnoujście-Szczecin – jest czwartym  portem w Polsce pod względem wielkości przeładunku. Port Morski Police położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Bliskość portu morskiego wykorzystywana jest przez Zakład w relacji importowej oraz eksportowej.

Obecnie Port w Policach to cztery terminale, w wewnętrznej nomenklaturze określane jako: Terminal Barkowy, Terminal Morski, Terminal Mijanka oraz Terminal Gunica. Na terminalu barkowym przeładowywana jest sól potasowa oraz konstrukcje stalowe, natomiast na terminalu morskim: fosforyty, nawozy wieloskładnikowe i azotowe, ilmenit, węgiel, siarczan żelaza, wodorotlenek etc., a na terminalu Mijanka płynny amoniak i kwas siarkowy. W roku 2015 terminal Gunica został przywrócony do użytkowania, a prowadzące do niego drogi wodne są wykorzystywane komercyjnie przez podmioty gospodarcze. Port podlega nadzorowi Kapitanatu Portu Szczecin.

W skład Portu w Policach wchodzą cztery terminale:

 • Terminal Morski – dwustanowiskowe nabrzeże o dł. 415 m i głębokości konstrukcyjnej 12,5 m podzielone funkcjonalnie na stanowisko do wyładunku surowców, wyposażone w dwie rozładowcze suwnice bramowe typu KONE o wydajności 6000 t/dobę oraz stanowisko nawozowe przeznaczone do załadunku produktów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, wyposażone w urządzenie załadowcze typu MVT o wydajności 3500 t/dobę oraz dwa żurawie chwytakowe o nośności Q=10t. Ponadto nabrzeże posiada kryty magazyn (2000 m 2) i place składowe o powierzchni 5 000 m2. Głębokość eksploatacyjna nabrzeża wynosi 10,5 m, pozwala to na przyjmowanie największych statków mogących przejść torem wodnym do Szczecina tj. statków o dł. 160 m i zanurzeniu 9,15 lub dł. 206 m i zanurzeniu 8,15 m, odpowiada to w pełni załadowanemu masowcowi 16-18000 DWT lub częściowo załadowanemu o nośności 40 000 DWT.
 • Terminal Mijanka – nabrzeże o długości całkowitej 286 metrów (pomiędzy skrajnymi wyspami), długości linii cumowania 246 metrów i głębokości zanurzenia statków do 9,15 metra, przeznaczone do przeładunku produktów płynnych. Wyposażone jest w punkt przeładunkowy amoniaku o maksymalnej wydajności 600 ton/godzinę. Na stanowisku tym mogą być obsługiwane statki do 24 000 DWT.
 • Terminal Barkowy – posiada 3 nabrzeża o łącznej długości 791 metrów i głębokości eksploatacyjnej 4,5 metra. Wyposażenie przeładunkowe stanowią dwa żurawie chwytakowe o nośności Q=8t oraz taśmociąg załadowczy o maksymalnej zdolności załadunkowej 3500 ton/dobę. Obsługiwane są tu barki i statki o długości do 120 metrów i zanurzeniu 4 metrów, czyli około 3000 DWT.
 • Terminal w Jasienicy na rzece Gunica – obecnie jest użytkowany do postoju jednostek śródlądowych, a prowadzące do niego drogi wodne, są wykorzystywane do żeglugi komercyjnej oraz turystycznej. Długość linii cumowniczej: 220m, dopuszczalne zanurzenie przy nabrzeżu to 1,2m oraz w kanale dojściowym 1,5m (zaplanowane do osiągnięcia zanurzenie jednostek: 2,5m), rzędna korony budowli: +1,5m. Nabrzeże wyposażone w urządzania odbojowe oraz urządzenia cumownicze.

Obecnie trwa budowa piątego terminala w Porcie w Policach w ramach realizacji projektu „Polimery Police”, czyli przedsięwzięcia budowy instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Nowy terminal przeładunkowo-magazynowy będzie wykorzystywany do przeładunku propanu i etylenu. Dzięki powstającemu gazoportowi przeładunki w porcie wzrosną o 500 tys. ton rocznie.