Wizja Klastra zawiera się w następującym stwierdzeniu: Klaster Morski Pomorza Zachodniego jest szeroko znany ze względu na swój dynamizm i siłę; tworzą go – we współpracy z sektorem naukowo badawczym oraz organami władzy i administracji – prężne, nowoczesne firmy mówiące na forach zewnętrznych jednym głosem, dysponujące wciąż rosnącym potencjałem gospodarczym oraz wysoko wykwalifikowanymi kadrami. Klaster stanowi bazę ekspercką oraz liczącego się partnera dla decydentów wszystkich szczebli w kwestiach dotyczących gospodarki morskiej, wpływając w ten sposób na kreowanie morskiej polityki regionu, państwa i wspólnoty europejskie.

Misją klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich poprzez harmonizację działań na rzecz wzmocnienia międzynarodowej pozycji konkurencyjnej regionalnych podmiotów branży morskiej

Klaster Morski Pomorza Zachodniego posiada cztery następujące cele strategiczne:

 1. Budowa prężnego ośrodka gospodarki morskiej, będącego jednocześnie zaawansowanym technologicznie węzłem logistycznym dla południowego regionu Bałtyku;
 2. Połączanie w sposób zrównoważony funkcji turystyczno-rekreacyjnych regionu z rozwojem przemysłów morskich i transportu;
 3. Wypromowanie regionu jako uznanej bazy szkoleniowo-naukowej oraz badawczo-rozwojowej dla potrzeb międzynarodowej gospodarki morskiej;
 4. Ustanowienie forum ekspertów gospodarki morskiej, mającego wpływ na tworzenie i weryfikację ustawodawstwa i planów rozwojowych regionu, kraju i Europy.

Powyższe cele strategiczne są realizowane poprzez:

 1. Osiągnięcie masy krytycznej w celu uzyskania i utrzymania dostrzegalności Klastra i jego udziałowców;
 2. Stworzenie więzi partnerskich pomiędzy udziałowcami Klastra, budowanie kultury współpracy i eliminację barier komunikacyjnych, stymulowanie współpracy przedsiębiorców i instytucji w regionie;
 3. Stworzenie bazy danych i forum wymiany informacji pomiędzy podmiotami Klastra,
 4. Tworzenie zbiorów „najlepszych praktyk”, benchmarking, wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii;
 5. Przygotowanie i prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
 6. Komercjalizacje osiągnięć naukowych;
 7. Efektywne kształcenie kadr operacyjnych i zarządzających w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane na forum Klastra;
 8. Przyciąganie interesujących firm i młodych talentów do regionu;
 9. Wykreowanie marki Klastra, budowanie marki regionu;
 10. Promocję firm działających w obrębie Klastra oraz wspólnych przedsięwzięć;
 11. Lobbing, współtworzenie polityki morskiej państwa i jej uregulowań prawnych;
 12. Realizowanie wspólnych celów Partnerów Klastra.