Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego Konferencja: „Żegluga Śródlądowa, Edukacja Morska, „12,5” – faza realizacji”

Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego
Konferencja: „Żegluga Śródlądowa, Edukacja Morska, „12,5” – faza realizacji”

12 kwietnia w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. odbyło się Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego połączone z konferencją: „Żegluga Śródlądowa, Edukacja Morska, „12,5” – faza realizacji”. W pierwszej części spotkania partnerzy klastra zatwierdzili protokół z posiedzenia Zgromadzenia Partnerów, które odbyło się 25 kwietnia 2018 roku oraz przyjęli sprawozdanie z działalności Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.
Oba dokumenty zostały przyjęte przez członków klastra jednogłośnie. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, związanych z działalnością Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, rozpoczęła się część konferencyjna.
O pracach prowadzonych w Departamencie Edukacji Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej mówił dyrektor departamentu dr Janusz Karp.
Kształcenie branżowe przez wiele lat było zaniedbywane, a szkoły uczące konkretnego zawodu traktowane były jako szkoły „gorszego wyboru”. Promowano licea ogólnokształcące, które gwarantują uczniom możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Efektem takich działań jest wzrastająca grupa absolwentów z wykształceniem ogólnym lub wyższym, która nie może znaleźć satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Tymczasem rynek pracy wysyła wyraźne sygnały, że potrzebuje fachowców z konkretnymi umiejętnościami, za które pracodawcy chcą płacić naprawdę dobre wynagrodzenie. W zawodach związanych z gospodarką morską zapotrzebowanie na absolwentów szkół branżowych i techników stale rośnie. Widać to zarówno w branży stoczniowej, zawodach portowych, jak i czekającej na nowe kadry żegludze śródlądowej.
– Trzeba w naszym kraju „odczarować” mity na temat edukacji branżowej i wprowadzić modę na morską edukację branżową, pokazując, że może to być ciekawy sposób zdobywania wiedzy, dający możliwość zdobycia interesującej i dobrze płatnej pracy – powiedział Janusz Karp.
Bardzo istotną zmianą promującą szkolnictwo zawodowe była przyjęta w 2016 roku ustawa „Prawo oświatowe”, która zakłada tzw. kształcenie dualne, gdzie zgodnie z założeniami uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w murach szkoły, część wiedzy praktycznej w warsztatach szkolnych, ale znaczną część umiejętności praktycznych nabywa podczas praktyk zawodowych u konkretnego pracodawcy. Taka sytuacja powoduje, że uczeń dobrze poznaje realia przyszłej pracy, a pracodawca ma szansę na przygotowanie swojego przyszłego pracownika. Podczas odbywania praktyk uczeń może otrzymywać wynagrodzenie za pracę i co bardzo ważne – okres praktyki zaliczany jest do całościowego stażu pracy. Praktyka w takiej formule to nie tylko korzyści wynikające z praktycznej nauki zawodu, ale także cenne uprawnienia pracownicze zdobywane już na początku kariery zawodowej. W miarę rozwoju kariery uprawnienia będą coraz większe.
W nowym modelu edukacji bardzo ważna jest ciągłość kształcenia. Fachowców dla branży morskiej kształcą także technika. Absolwenci zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do pracy w poszukiwanych zawodach, ale mogą także kontynuować naukę na studiach wyższych, choćby w szczecińskiej Akademii Morskiej czy na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Dla wielu absolwentów techników, ze względu na wcześniej zdobytą wiedzę i przygotowanie praktyczne, studia na uczelni technicznej mogą okazać się łatwiejsze niż dla absolwentów liceów ogólnokształcących. Podstawowym założeniem pozostaje wykształcenie dobrego fachowca na każdym poziomie edukacji – od szkoły branżowej do absolwenta uczelni wyższej. Aby efektywnie zrealizować to zadanie uczelnie wyższe współpracują ze szkołami. Akademia Morska w Szczecinie nawiązała współpracę z Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Uczelnia udziela wsparcia merytorycznego i naukowego przez organizację wykładów i warsztatów, prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni. Uniwersytet Morski w Gdyni nawiązał współpracę z Portem Gdańsk. Dzięki tej współpracy studenci zyskali możliwość praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w specjalnościach związanych z obsługą portu i żeglugą morską. W porcie w Gdańsku powstanie Inkubator kształcenia, w którym prezentowane będą zawody związane z pracą w porcie. Ma to być forma zachęty dla młodzieży, aby swoją przyszłość zawodową chciała związać z pracą na terenie portu.
Janusz Karp poinformował, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało o doposażeniu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w środki finansowe dla studentów uczelni morskich, przeznaczone na sfinansowanie praktyk dających uprawnienia II oficera wachtowego. Projekt porozumienia został zatwierdzony przez NCBiR. W puli znajduje się kwota około 10 mln zł, a środki finansowe będą wypłacane armatorom, którzy zdecydują się przyjąć na swoje jednostki studentów na praktykę. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania zwracali uwagę na konieczność tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy w polskiej gospodarce, aby absolwenci szkół wszystkich szczebli mogli znaleźć dobrze płatną pracę w kraju, bez konieczności wyjazdu za granicę.
O konieczności ścisłego powiązania profilu kształcenia z potrzebami gospodarki mówiła podczas swojej prezentacji Marzena Gańcza, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.
– Żyjemy w czasach dynamicznych zmian i szkoły, aby były atrakcyjne dla młodzieży, także muszą się zmieniać. Powinniśmy kształcić w sposób ciekawy i coraz bardziej nowoczesny, ale zmiany powinny wynikać przede wszystkim z potrzeb rynku pracy, aby absolwent mógł liczyć na ciekawą ofertę zatrudnienia, a pracodawca otrzymywał wykwalifikowanego, dobrze przygotowanego do zawodu pracownika – mówiła Marzena Gańcza.
Problemem szkolnictwa zawodowego może być także brak wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Często zajęcia w szkole prowadzą emerytowani pracownicy przedsiębiorstw gospodarki morskiej, co z pewnością wzbogaca proces kształcenia. Trzeba jednak pamiętać, że znaczna część takich osób przechodzi na emeryturę i powstaje luka pokoleniowa, którą powinni wypełnić młodzi, dobrze wykształceni nauczyciele przedmiotów zawodowych.
O współpracy Akademii Morskiej ze średnimi szkołami zawodowymi oraz o planach rozwojowych Akademii Morskiej w Szczecinie mówiła Prorektor ds. Nauczania Agnieszka Deja.
– Akademia Morska w Szczecinie prowadzi kształcenie studentów na kierunku Nawigacja w języku angielskim. Kształcimy naprawdę na światowym poziomie co sprawia, że szczecińska uczelnia morska staje się coraz bardziej rozpoznawalna na rynku międzynarodowym. Absolwenci z różnych krajów potwierdzają renomę i wysoki poziom kształcenia, a to z kolei przekłada się na zainteresowanie kolejnych kandydatów na studia, ale także pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych – powiedziała Agnieszka Deja.
Coraz częściej zdarza się, że podczas misji gospodarczych i wyjazdów promujących nasz kraj w różnych państwach, spotykamy absolwentów szczecińskiej Akademii Morskiej. Taka sytuacja z pewnością stwarza bardziej przyjazną płaszczyznę do prowadzenia rozmów i prezentowania osiągnięć naszego kraju. W ostatnich latach w Akademii Morskiej w Szczecinie zostały uruchomione nowe kierunki kształcenia (oceanotechnika, geoinformatyka). W nowym roku akademickim studenci będą mogli zdobywać wiedzę na nowo otwartym kierunku: żegluga śródlądowa.
O aktualnych pracach związanych z modernizacją toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m mówił Paweł Szumny, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Historia inwestycji związana z dostosowaniem toru wodnego do nowych warunków żeglugi sięga lat 2000-2004. Wówczas dzięki funduszom z Banku Światowego zbudowano dwa falochrony przy przejściu z Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński. W tym czasie została także zmodernizowana część Kanału Piastowskiego. Koszt inwestycji wyniósł ok. 163 mln zł. W tym okresie powstały także umocnienia brzegowe, a kilka lat później dokonano modernizacji Falochronu Wschodniego (obecna nazwa: Falochron Centralny) w Świnoujściu. Koszt prac finansowanych z Programu UE Infrastruktura i Środowisko wyniósł ok. 40 mln zł. Ważną i kosztowną, bo wartą aż 300 mln zł inwestycją, była przebudowa umocnień na Kanale Piastowskim oraz Kanale Mielińskim w Świnoujściu. W ramach tego projektu powstało nowe nabrzeże nr 91 w Świnoujściu. Prace zakończyły się w roku 2015. Kolejną niezwykle istotną dla bezpieczeństwa żeglugi inwestycją była budowa nowego systemu zarządzania ruchem statków. W nowym systemie kontroli ruchu statków funkcjonuje 12 stacji radarowych (w starym systemie takich stacji było tylko 5). W Szczecinie i Świnoujściu powstały nowoczesne centra kontroli ruchu statków, zmodernizowano także system łączności. Wymieniono oznakowanie nawigacyjne na torze wodnym oraz na torach wodnych prowadzących do mniejszych portów. Obecnie znaki nawigacyjne są monitorowane, pracownicy otrzymują natychmiastową, bardzo precyzyjną informację o każdej ewentualnej zmianie położenia któregokolwiek znaku nawigacyjnego, co pozwala na szybkie wprowadzanie korekty.
Urząd Morski w Szczecinie przeprowadził dziewięć z dziecięciu zaplanowanych przetargów dotyczących inwestycji określanej w skrócie jako „12,5 m dla Szczecina”. Aktualnie trwa dziesiąta procedura przetargowa na wykonanie modernizacji bazy oznakowania nawigacyjnego w Szczecinie. Przetarg powinien zostać rozstrzygnięty w maju bieżącego roku.
– Od początku realizacji projektu, to znaczy od czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku, wydatki poniesione przez Urząd Morski w Szczecinie osiągnęły kwotę 7 176 224 72 zł i były przeznaczone głównie na zwrot kosztów likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych na wyspie Ostrów Grabowski, wywiad ferromagnetyczny, zakup komputerów i oprogramowania, dokumentację geologiczną i projektową dla zadania „Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie” oraz obsługę inwestycji -poinformował Paweł Szumny, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Po zakończeniu tego procesu do portu w Szczecinie będą mogły wchodzić wycieczkowce o długości do 220 m i zanurzeniu do 9 m, a także kontenerowce i masowce do 220 m długości i zanurzeniu do 11 m.
Kolejnym tematem konferencji był aktualny stan zaawansowania prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, który przedstawiła Justyna Relisko – Rybak z Biura ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Biuro ds. ODW, powstało w strukturach Spółki w sierpniu 2017 roku i od początku działalności ściśle współpracuje z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie przygotowania części dokumentacji do Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Jednym z szeregu tematów prowadzonych w Biurze ds. ODW jest, uruchomiony w lipcu 2018 r., Projekt badawczy w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry. Partnerami Projektu są: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Polska Żegluga Morska, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie badań naukowych, których wyniki pozwolą na sformułowanie opracowanie koncepcji badawczo-technicznej modernizacji skanalizowanego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy żeglowności Va oraz stworzenie wytycznych do projektowania stopni wodnych na Odrze swobodnie płynącej w celu uzyskania drogi wodnej o klasie żeglowności Va.
– Dzisiejsza konferencja pokazała, że nasz klaster jest doskonałym forum współpracy poszczególnych partnerów, tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych, wymiany doświadczeń, ale także organizacji konferencji i spotkań, na których nasi partnerzy otrzymują istotne informacje dotyczące różnych obszarów szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Takie spotkania są niezwykle budujące i ważne – powiedział podsumowując konferencję Marek Duklanowski, Sekretarz Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.
Zapraszamy do kontaktu.
tekst: Wojciech Sobecki