Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim!

Pierwszy krok w kierunku współpracy między Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego i ZMPSiŚ

a Uniwersytetem Szczecińskim został zrobiony!

W dniu  wczorajszym miało miejsce spotkanie Przewodniczącego Rady Klastra Dariusza Słaboszewskiego  z Prorektorem ds. kształcenia dr hab. Jackiem Styszyńskim, podczas którego zostały omówione działania i plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć oraz praktyk studenckich. 

Uczelnia posiada bogatą ofertę, dla biznesu która obejmuje usługi laboratoryjne i badania naukowe.

Posiada nowoczesną aparaturę i rozwiniętą infrastrukturę, pozwalającą na m.in. na:

– rozpoznania morfologii dna akwenów śródlądowych (jezior, rzek) oraz rodzaju osadów

i ich wewnętrznej struktury,

– opracowania map osadów dennych akwenów śródlądowych,

–  rozpoznania bentonicznych habitatów roślinnych i zwierzęcych,

– rozpoznania stref emisji gazów oraz wysięków wód podziemnych w jeziorach,

– wsparcia podwodnych prac archeologicznych,

– oznaczanie granic konsystencji gruntu (Atterberga),

 – oznaczanie gęstości objętościowej metodą pierścienia tnącego i metodą cylindra

miarowego,

– oznaczanie gęstości właściwej szkieletu gruntowego metodą piknometru,

– oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu niespoistych (GOG – gęstość objętościowa

gruntu),

–  oznaczanie modułów ściśliwości gruntu metodą edometryczną.

Świadczy usługi wynajęcia sal konferencyjnych, multimedialnych, auli i powierzchni do prowadzenia akcji promocyjnych.

Zachęcamy do współpracy!

D. Słaboszewski min