Nowy partner Politechniki Morskiej w Szczecinie

Politechnika Morska oraz Stocznia Szczecińska „Wulkan” podpisały list intencyjny w duchu dążenia do realizacji wspólnych inicjatyw. Dokument przewiduje m.in. organizacje staży, szkoleń i praktyk dla studentów PM.

Dokument podpisano 21 lipca w budynku głównym Politechniki Morskiej, w Sali Tradycji. W skład delegacji Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” weszli:

  • Prezes Zarządu Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” Marek Opowicz
  • Pełnomocnik Zarządu ds. Techniki i Produkcji Adam Krzemiński
  • Dyrektor handlowy Zbigniew Szyca
  • Prokurent, Pełnomocnik Zarządu ds. Zakupów i Kooperacji Monika Wołoszyn.

Politechnikę Morską w Szczecinie reprezentowali:

  • Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM
  • Prorektor ds. kształcenia, dr inż. Agnieszka Deja
  • Dziekan Wydziału Nawigacyjnego, dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski prof. PM
  • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, dr hab. inż. Izabela Kotowska, prof. PM
  • Kierownik Katedry Oceanotechniki i Budowy Okrętów, prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz
  • dr hab. inż. Remigiusz Iwańkowicz prof. PM

Nowa współpraca – nowe możliwości dla studentów

W swoim przemówieniu JM Rektor PM podkreślił jak ważna jest współpraca ze Stocznią Szczecińską „Wulkan” w kontekście kształcenia przyszłych inżynierów, którzy znajdą zatrudnienie m.in. na lokalnym rynku pracy:

Bardzo cieszymy się z podjętej współpracy ze Szczecińską Stocznią „Wulkan”. Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego jest szczególnie ważne w kontekście praktycznego i efektywnego kształcenia studentów kierunków technicznych – zarówno z Wydziału Nawigacyjnego, jak i Wydział Mechanicznego czy Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki. Nowa współpraca jest również szansą dla obszarów administracji czyli studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.

JM Rektor zwrócił również uwagę na korzyści dla pracowników. Nowa współpraca ma zagwarantować wymianę ekspercką kadr i pozwolić na stały kontakt środowiska naukowego i biznesowego.

Prezes Zarządu Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” Marek Opowicz podczas swojego wystąpienia wyraził nadzieję na przyszły udział wyspecjalizowanych kadr, które wyszkoli Politechnika Morska, w rozwoju Stoczni:

Władze Politechniki Morskiej podjęły decyzję, że rozwijać będą przyszłościowe kierunki kształcenia dla przyszłych kadr sektora przemysłu, logistyki czy offshore. My, jako przedstawiciele środowiska biznesu, dostrzegamy potencjał w działaniach Politechniki Morskiej i jej podążanie za aktualnymi trendami rynkowymi. Dlatego też podjęcie tej współpracy uważamy za ważne w kontekście rozwoju Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, który będzie możliwy wtedy kiedy będziemy mogli zatrudnić wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Doskonalenie procesu dydaktycznego studentów Politechniki

List intencyjny to wyrażenie woli współpracy Uczelni i Stoczni, której celem będzie, w szczególności, zwiększenie szans absolwentów Politechniki na rynku pracy poprzez poszerzanie ich wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskania doświadczenia praktycznego podczas praktyk studenckich, szkoleń, staży, realizowanych wspólnie na terenie Stoczni, jak również realizację wspólnych przedsięwzięć rozwojowo-badawczych, szkoleniowych i dydaktycznych. Ponadto obaj partnerzy zamierzają rozwijać wzajemnie swoje kompetencje przez prowadzenie wspólnych projektów badawczych i szkoleń.