Specustawa ma ułatwić kluczowe inwestycje na Odrze; powstanie też Inspekcja Wodna

Usprawnienia proceduralne dla kluczowych inwestycji na Odrze, dokonanie przeglądu pozwoleń wodno-prawnych, czy też powołanie nowej Inspekcji Wodnej – przewiduje projekt specustawy odrzańskiej. W górę mają też pójść kary za wykroczenia zw. z gospodarką wodną.

W środę na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Miałby być on przyjęty przez rząd w drugim kwartale br.

W połowie października ub.r. o pracach nad projektem specustawy ws. rewitalizacji Odry informował PAP zastępca prezesa Wód Polskich Wojciech Skowyrski. Wskazywał wówczas, że „ewidentnym” problemem, z jakim należy się zmierzyć, jest duże zanieczyszczenie Odry, głównie spowodowane poziomem uprzemysłowienia w jej dolnym i środkowym odcinku.

W wykazie poinformowano, że celem projektu jest zapewnienie odpowiednich zasobów wodnych i poprawę jakości wody w Odrze, przez m.in. „realizacje inwestycji mających poprawić lub przywrócić właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego (renaturyzacja i budowa piętrzeń wodnych), zapewnienie wsparcia finansowego określonych inwestycji, przesądzenie o pierwszeństwie realizacji lub dofinansowania określonych inwestycji, które powinny być realizowane zarówno na rzece Odrze jak i w jej zlewni”.

Nowe przepisy zakładają m.in. wprowadzenie usprawnień proceduralnych dla inwestycji ujętych w katalogu, który będzie zawarty w specustawie. „Zadania ujęte w projekcie ustawy są to zadania głównie o charakterze renaturyzacyjnym i retencyjnym. Realizacja przedmiotowych inwestycji w dużym stopniu umożliwi rewitalizację rzeki Odry” – podkreślono.

W wykazie zwrócono uwagę, że niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego wsparcia równie z dla inwestycji realizowanych w zlewni Odry i które dotyczyć będą gospodarki wodno-ściekowej. „Brak systemów kanalizacji w określonych obszarach może przyczyniać się do nielegalnego odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Tym samym niezbędna jest rozbudowa, modernizacja i budowa nowych systemów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Odry, co pozytywnie wpłynie na stan wód” – oceniono.

Nowe przepisy mają zapewnić dodatkowe środki na doposażenie straży pożarnej na prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych lub usuwania ewentualnych skutków. Pieniądze mają być również wydane na wymianę wyeksploatowanego sprzętu w OSP na terenie województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego.

Dzięki specustawie, dodatkowe pieniądze mają być wydane również na doposażenie laboratoriów, a także na zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Ochrony Środowiska tak, by usprawnić pobór, analizę i ocenę jakości wody.

Projektowane przepisy zakładają także powołanie nowego organu – Inspekcji Wodnej – która ma działać w ramach Wód Polskich. Jak wyjaśniono, ma ona służyć „szybszemu ujawnianiu zdarzeń lub naruszeń mogących wywołać szkody w środowisku wodnym”. Inspekcja ma być dwustopniowa i składać się z Krajowego Inspektora Wodnego oraz Regionalnych Inspektorów Wodnych. Inspekcja wodna ma mieć też uprawnienia dotyczące ochrony zasobów ryb w wodach.

Specustawa ma też usprawnić jak i wprowadzić dodatkowe mechanizmy powiadamiania i przekazywania informacji właściwym organom oraz właścicielom lub zarządcom ujęć wód wykorzystywanym do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, o stwierdzonym lub potencjalnym zagrożeniu dl pogorszenia jakości wody.

Nowe przepisy przewidują również ułatwienia na etapie procesu uzyskiwania odpowiednich zgód i pozwoleń związanych z Prawem budowlanych i Prawem wodnym w związku z urządzeniami pomiarowymi służącymi monitoringowi ścieków i wody.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie, ustawa ma również zwiększyć kary za wykroczenia związane z gospodarką wodną.

Specustawa ma wprowadzić również zmiany w systemie opłat za usługi wodne i opłaty podwyższonej, co według projektodawców ma zapobiec m.in. uchylaniu się od ponoszenia opłat za odprowadzanie wód lub ścieków. „Udoskonalenie obecnie funkcjonującego systemu pozwoli łatwiej przypisać odpowiedzialność podmiotom odprowadzającym ścieki do wód, co pozwoli na większą ochronę wód. Zakłada się także poprawę i uzupełnienie obecnego systemu opłat za usługi wodne w zakresie działalności prowadzonej bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego” – wyjaśniono.

Zmiany w systemie opłat – zgodnie z projektowaną specustawą – mają również zachęcić przedsiębiorców do stosowania proekologicznych rozwiązań w zakresie zrzutu wód zasolonych. „Przedmiotowe rozwiązanie ma zachęcić i zmobilizować duże zakłady do wprowadzania systemów pozwalających zmniejszać zrzut wód zasolonych, w szczególności w okresach niższych stanów wód, co doprowadzi do zmniejszenia znacznego potencjalnego stężenia soli w wodach. Dodatkowo przewiduje się wprowadzenie instrumentów finansowych w postaci ulg w opłatach za usługi wodne, które będą mobilizowały przedsiębiorców do podczyszczania ścieków” – wyjaśniono.

Nowe przepisy mają również uzupełnić system opłat za usługi wodne w zakresie przesłanek cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno-prawnego, a także nakazania niezbędnych działań naprawczych. Zakłada się również przegląd pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwoleń zintegrowanych dla działalności mającej wpływ na stan Odry.

W wykazie poinformowano ponadto, że nowe przepisy mają zmienić też warunki wprowadzania ścieków do wody dla oczyszczalni.

Źródło/ PAP/ Fot. pixabay.com